“Concepcion te fonde, konkeran an te propoze etann dominasyon espanyòl yo, konstwi yon vil nan sid peyi a ki ap sant gad militѐ, syѐj komantatѐ yo epi syѐj pawas ak doktrin yo, pawas riral, nan tout kote yo evanjelize endyen yo ak montre yo sivilizasyon kretyen yo.” Fernando C. Harriet Nan moman difil ak dezespwa kote kote ke endyen yo te syeje yo. Espanyòl yo antre nan yon pwofon santiman relijye, yo tap espere ak yon mirak ki pou ta fѐ gen yon dyalog ki fѐt, lѐ sa yo tap kapab kontinye etann anba “kwa ak epe a” ki te senbol konkeran an. Ak envokasyon sent kwa a yo te reyisi, se pwosesyon Rere a ki fѐ endyen yo pat atake yo ankò.