“tranbleman sa te kraze yon bon pati nan vil la te gen prѐske kenz mil kay ki te kraze” Fernando Campos Harriet. Concepción kon frape ak lòt tranblemann tѐ ki gen menm fòs sa deja, yo konn rive souke menm zantray tѐ a. Sa vin fѐ vil la rekonstwi a plizye oka zyon retrase ri ak rekonstwi kay yo.tanp penquista a toujou prѐ poul simonte tout advѐsite yo ak tout sa tѐ a ap pot pou li paske se la rasin li ye e se la vi li ak istwa li soti.