Plizyѐ milye jѐn pase nan inivѐsite concepción lan depi lѐ li te fonde nan lane 1917 a jodi a. Jou ki te 17 janvye 1929 la inivesite a louvri pòt li bay jѐn elѐv yo li te gen kat opsyon. Se te Dantis, Famasi, Chimi endistriyѐl ak pedagoji. Lekòl dwa a te gentan la deja li tap fonksyone nan lise gason yo. Aprѐ kѐk ane vin medsin,syans fizik yo, matematik, syans biyoloji yo, ekonomi ak admistrasyon, jeni, syens ki etidye moun, lekòl atiza yak agwonomi. Inivѐsite a sitiye nan katye inivѐsite a, ladanl genyen bibliyotѐk santral la ki se youn nan bibliyotѐk ki pi konplѐ ok pi byen òganize nan peyi a. ankadreman li bay avѐk fa li anplis galeri atizay li an nan kay atizay la. Tout kalite sa yo fѐ yo konsidere kom yon gwo inivѐsite, li depase limit peyi a e menm kontinan lamerik la.